TJ NEBORY

Oficiální stránky klubu

Dne  31.10.2016 se od 18.00 hodin v Restauraci Sojka Nebory uskutečnila po dvou letech řádná valná hromada našeho spolku. Bylo přítomno 75 delegátů z celkového počtu 182 pozvaných delegátů. Tedy nebyla přítomna nadpoloviční většina delegátu. Nicméně dle části IX. bodu 5 stanov TJ: ,,Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejich účastníků s hlasem rozhodujícím. V případě, že 15 minut po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných. 

Valnou hromadu oficiálně v 18.30hod. zahájil místopředseda TJLešek Stec.Přivítal pozvané hosty z řad Města Třinec, sponzorů a partnerského klubu Spójnia Zebrzydowice.

Za Město Třinec se VH zúčastnil předseda osadního výboru Nebor a zastupitel Města Třince pan Adolf Bolek, který poděkoval za pozvání a jménem města vyzdvihl práci vedení TJ v oblasti výchovy mládeže, kterou vykonává v nelehkých podmínkách. Přítomným sdělil, že vedení města Třinec podporuje připravovanou rekonstrukci hlavní budovy ve sportovním areálu.

 

Po odhlasování zvolení pracovního předsednictva (mandátové komise, návrhové a volební komise,  kontrolní komise a zapisovatele VH), došlo k seznámení se stanovami TJ. Stanovy byly jednomyslně schváleny.

Následně předseda kontrolní komise pan Petr Janeczko přečetl zápisy za období let  2015 a 2016.

Do programu bylo vloženo slavnostní ocenění dlouholetých členů TJ: p. Karla Mendroka, Jana Osmanczyka formou dárkového balíčku a poděkování za dlouholetou výpomoc chodu TJformou kyticep. Osmanczykové Anně, Osmanczykové Květuši, Mendrokové Anně, Mendrokové Janě, Stecové Libuši

Účastníci si zvolili nový VÝKONNÝ VÝBOR , který bude v období dvou let v tomto složení:

Rozhodnutím nově zvoleného VV byl na období dvou let jednomyslně zvolen za předsedu TJ Václav Rufer  a  následně rozděleny pravomoci VV TJ takto:

1. předseda TJ:                                       Václav Rufer                                  statutární zástupce

2. místopředseda TJ:                             Lešek Stec                         statutární zástupce

3. pokladník TJ:                                      Jaroslav Osmanczykstatutární zástupce

4. organizační pracovník TJ:                 Petr Janeczko

5. vedoucí oddílu kopané:                     Ladislav Sliž

6. vedoucí oddílu turistiky:                   Jaroslav Mendrok    

7. vedoucí oddílu tenisu:                       Marcel Kusnierz

8. vedoucí trenérů:                                 Jiří Pieter    

9. vedoucí oddílu žákovské kopané      Jan Osmanczyk

10. vedoucí mládeže kopaná:                Raszka Radomír                              

11. člen VV  Karel Mendrok / 12. člen VV  Josef Stec( / 13. člen VV  Radek Mendrok                                    

 

PŘÍSEDÍCÍ: za mládež:  Jaroslav Vranka , Marek Stec, veřejnost občanů:  Jakub Světlík         

Z volený předseda p. Václav Rufer představil rozvojové plány a aktivity na roky 2017 a 2018

Zdůraznil,  že naším největším a nebál se říct i existenčním problémem je havarijní stav hlavní budovy, který je již neudržitelný a hrozí uzavření budovy.  Představení návrhu projektu na rekonstrukci šaten a obnovu sportovního areálu“.  Popsal dnešní situaci etapy č. 1 a možnou realizaci etapy č. 2.  Bylo zdůrazněno, že v případě, když se nepodaří zrekonstruovat v roce 2017 hlavní budovu, může dojít k rozkladu TJ, kde nejvíce ohroženou skupinou budou děti po případě  zrušení mládežnických týmů. Tuto variantu však klub nechce dopustit a podniká veškeré kroky k co nejrychlejší rekonstrukci.

Po diskuzi, která byla z řad členů mířena k rozdělování dotačních programů ČUS a FAČR.

Valná hromada byla po dvou a půl hodinách ukončena poděkováním všem zúčastněným a přáním  hodně sportovních úspěchů.

 

Aktuální domácí zápasy

21.4.2019 v 16:00 hod

Nebory - Hukvaldy

Nabídka pronájmu kurtu

možnost pronajmutí tenisového kurtu pro širokou veřejnost. Obsazenost kurtu a podmínky pronajmutí najdete v kolonce

TENIS

Fotogalerie

Spřátelené weby